Informace k žádosti o pořízení opisů, výpisů a kopií ze zdravotnické dokumentace

Pacient/zákonný zástupce

a) Má právo na poskytnutí veškerých informací ze zdravotnické dokumentace týkající se jeho osoby, rovněž i v jiných zápisech  vztahující se k jeho zdravotnímu stavu
b) Nahlížet v přítomnosti zdravotnického pracovníka do dokumentů uvedených v bodě a)
c) Má právo na pořízení opisů, výpisů nebo kopií dokumentů uvedených v bodě a)
d) Má právo určit osobu, která může být informována dle bodu a), b), c)
e) Má právo vyslovit zákaz podávání informací jakékoliv osobě
f) Má právo určení osoby a zákazu podávání informací dle bodu d), e), kdykoli odvolat

Osoba určená pacientem

pacient na základě plné moci nebo písemného souhlasu určí osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu. Oprávněné osobě lze poskytnout buď veškeré informace shromážděné ve zdravotnické dokumentaci (dále ZD) nebo jen ve vymezeném rozsahu či pořídit opisy, výpisy a kopie ze ZD.

Osoba blízká

  1. Má právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, příčinách úmrtí a výsledků pitvy (byla-li provedena), nahlížet do ZD v přítomnosti zdravotnického pracovníka ať už celé dokumentace, části nebo pořízení výpisů, opisů nebo kopií , neurčil-li za svého života jinak
  2. Má právo na informace i když pacient za svého života vyslovil zákaz na poskytování informací o svém zdravotním stavu, včetně práva nahlížet do ZD v přítomnosti zdravotnického pracovníka nebo jiných zápisů vztahujících se ke zdravotnímu stavu pacienta, právo pořizovat z nich výpisy, opisy nebo kopie, pokud je to v zájmu ochrany jejich zdraví a ochrany dalších osob, a to v rozsahu nezbytně nutném pro ochranu zdraví
  3. Má právo na informace, pokud jde o pacienta, který s ohledem na svůj zdravotní stav nemůže určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, mají právo na aktuální informace o zdravotním stavu, mají právo nahlížet do ZD a na pořízení výpisů, opisů a kopií.

Komu nemohou být poskytnuty informace:

Zákonný zástupce, pěstoun

  1. Na základě údajů ve ZD o nezletilém pacientovi, z nichž lze vyvodit podezření na zneužívání, nebo týrání, ohrožování jeho zdravého vývoje, popřípadě jiné závažné porušení rodičovské zodpovědnosti
  2. Na žádost nezletilého pacienta, který s ohledem na věk a stupeň rozumové vyspělosti je schopen sám si utvářet své názory, lze přístup do ZD omezit pouze ve vztahu k údajům uvedených v bodě 1.

Jak postupovat:

Právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace a na pořizování kopií z ní upravuje zákon č. 372/2011 Sb., §65.
Postup:

  1. Pacient osobně - vyplní „Žádost o pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace“ a předloží doklad totožnosti (OP, pas)
  2. Osoba blízka - vyplní „Žádost o pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace", předloží doklad totožnosti (OP, pas) a čestné prohlášení o pravdivosti údajů.
  3. Jiná osoba určená pacientem - vyplní „Žádost o pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace", předloží doklad totožnosti (OP, pas) a úředně ověřenou plnou moc pacienta.

Plná moc ani čestné prohlášení není požadováno pouze v případě osoby, kterou pacient uvedl ve zdravotnické  dokumentaci  jako kontaktní osobu.

Za zhotovení kopií či výpisů ze zdravotnické dokumentace je požadována úhrada ve výši nákladů spojených s jejich pořízením a řídí se aktuálním ceníkem výkonů SZZ Krnov S 11 009. 

Pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace nebo jiných zápisů vztahujících se ke zdravotnímu stavu pacienta zajišťuje zdravotnické zařízení v zákonné lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti.

Kopie, výpisy nebo opisy ze ZD poskytujeme pouze osobám starším 18 let.

Kontaktní osoba pro vyřizování žádostí:

Elen Mičíková
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 
I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem
794 01 Krnov 
Tel. 554 690 116
e-mail: micikova.elen@szzkrnov.cz


 

 
--
Švýcarské fondyCertifikované pracoviště bazální stimulaceMinisterstvo zdrvotnictví
--