PRAXE STUDENTŮ

Zde naleznete informace o tom, co se bude dít s Vašimi osobními údaji, které jsou potřebné pro zajištění odborné praxe v SZZ Krnov.

      1.    STUDENTI ŠKOL, S NIMIŽ NEMÁ SZZ KRNOV UZAVŘENOU RÁMCOVOU SMLOUVU:

Nejméně 1 měsíc před zahájením odborné praxe si dohodněte konkrétní termín s vedoucím příslušného pracoviště:

 • medici s primářem,
 • budoucí zdravotní sestry atp. a medici ve 2. ročníku s vrchní sestrou,
 • farmaceuti s vedoucí lékárny,
 • laboranti atp. se ohledně dohodnutí termínu obrátí na sekretariát laboratoře
   - písemně na email: sekretariat@centlab.cz
   - zde platí čím dříve, tím lépe (pro Vás), nebojte se proto dohodnout si termín letní praxe již v zimě či na jaře.

Jeden měsíc před dohodnutým začátkem praxe doručte vyplněnou a podepsanou Přihlášku na odbornou praxi v SZZ Krnov  na oddělení vzdělávání:

 • osobně,
 • poštou na adresu: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
                                Oddělení vzdělávání
                                I. P. Pavlova 552/9
                                794 01 Krnov,
 • naskenované emailem: krusinova.tereza@szzkrnov.cz
  Upozornění: nezapomeňte, že spolu s přihláškou odesíláte své osobní údaje a že obyčejný
  email není považován za bezpečný způsob komunikace z pohledu ochrany osobních údajů.

Zaměstnanec oddělení vzdělávání připraví Smlouvu o zajištění odborné stáže studentů a odešle ji k podpisu zástupci školy. (Nevylučujeme případy, kdy tuto smlouvu přinesete vypracovanou ze školy.) Zaměstnanec oddělení vzdělávání dále vyhotoví Smlouvu o zajištění odborné praxe mezi SZZ Krnov a Vámi.

Jeden týden před zahájením praxe a dle domluvy s pracovníkem oddělení vzdělávání se dostavíte na oddělení vzdělávání:

 • k podpisu Smlouvy o zajištění odborné praxe
 • v případě první praxe v SZZ Krnov k provedení školení BOZP a PO (školení je platné po dobu 2 let, po uplynutí je nutné jej v případě další praxe opakovat).

V případě nejasností můžete psát na: krusinova.tereza@szzkrnov.cz nebo volat 554 690 191

Další pokyny:

 • Při nástupu na odbornou praxi, či při podpisu smlouvy, se na vyžádání prokážete dokladem totožnosti i dokladem o studiu (studijní průkaz/potvrzení o studiu).
 • Bez vyřízení smluvních formalit Vám praxe nebude umožněna.
 • Po celou dobu odborné praxe budete označen/a visačkou SZZ Krnov na viditelném místě.
 • V den ukončení praxe odevzdáte na oddělení vzdělávání:
   - Výkaz praktikanta podepsaný Vámi a vedoucím odborné praxe
   - Přidělenou visačku

      2.    STUDENTI ŠKOL, S NIMIŽ MÁ SZZ KRNOV UZAVŘENOU RÁMCOVOU SMLOUVU:

Postupujte stejně jako v prvním případě, pouze se vynechá krok spojený s odesláním smlouvy k podpisu zástupci školy (toto je nahrazeno již podepsanou smlouvou rámcovou).

Seznam škol, se kterými má SZZ Krnov uzavřenou rámcovou smlouvu:

 • Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
   - Ošetřovatelství
   - Porodní asistence
   - Zdravotně sociální pracovník
 • Ostravská univerzita, lékařská fakulta
 • Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov
 • Masarykova univerzita, lékařská fakulta
 • Slezská univerzita v Opavě - kvalifikační kurz Ošetřovatel
 • Slezská univerzita v Opavě, fakulta veřejný politik
   - Všeobecná sestra
 • Slezská univerzita v Opavě - filozoficko-přírodovědecká fakulta
   - Všeobecná sestra
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava

Uložení této stránky v pdf formátu

 

 
--
Švýcarské fondyCertifikované pracoviště bazální stimulaceMinisterstvo zdrvotnictví
--